Nieuws

 

Aankondiging Voorjaarsvergadering VND april 2018

De voorjaarsvergadering van de VND zal worden gehouden op 6 april 2018. Bericht over de verdere invulling van het programma volgt rechtstreeks naar de leden van VND.
 

  

 

Aankondiging Najaarsvergadering VND november 2017

De najaarsvergadering van de VND zal worden gehouden op 24 november 2017. Wij zijn dan te gast bij Barth Drainage en Barth Hollanddrain in ’s-Gravendeel. In de zomer van 2017 zijn fabriek en kantoren van Barth aan de Molendijk 96 volledig nieuw opgeleverd. Alleen daarvoor belooft het al een interessante excursie te worden. Bericht over de verdere invulling van het programma volgt rechtstreeks naar de leden van VND.
 

 

Voorjaarsvergadering VND maart 2017

Op vrijdag 24 maart j.l. zijn de leden van de VND bijeengekomen in Zwolle voor de tweejaarlijkse bijeenkomst.

De bijeenkomst begon met een lunch in de Scaniafabriek. Vervolgens werden we rondgereden in de fabriek waar duidelijk werd dat op zeer professionele wijze gezond en uitgekiend werken is georganiseerd en dat op dit moment ongeveer 160 vrachtwagens dagelijks de fabriek verlaten.

In de binnenstad hebben we de ledenvergadering gehouden waarbij de gebruikelijke agendapunten werden behandeld.

Volgens het rooster van aftreden zou de functie van secretaris vacant zijn. Secretaris Leo de Man had aangegeven zijn termijn niet meer te willen verlengen. In de vergadering heeft klaas Beukema van Schaafsma drainage aangegeven deze functie te willen vervullen. Wij danken Leo de Man voor zijn vakkundige inzet en wensen Klaas het beste als spil in de vereniging.

Als nieuw lid/begunstiger is Fränkische uit Duitsland toegetreden tot onze
vereniging.

Na de vergadering hebben we deelgenomen aan het avondprogramma.  

Kortom een leuke dag in de stad Zwolle waar we met een goed gevoel op terug kunnen kijken.
 

 

V.D. Geest drainage bedrijf  uit Hillegom heeft sinds juli 2017 zijn eerste V-ploeg aangeschaft.

V.D. Geest drainage bedrijf  uit Hillegom heeft sinds juli 2017 zijn eerste V-ploeg aangeschaft.

Het bedrijf voert al sinds 1993 drainagewerk uit met twee kettinggravers maar kreeg regelmatig de vraag om drainage sleufloos aan te brengen.

Deze machine is GPS gestuurd zowel in richting als op hoogteligging. Als er geen GPS ontvangst is kan ook op laser gewerkt worden.

 

Prijsstijging drainage

De prijzen voor aanleg van drainage zullen in 2017 gemiddeld met 10% stijgen. Leveranciers van drainagebuis en ommanteling moeten de hogere grondstofkosten doorberekenen alsmede de gestegen kosten voor arbeid en transport. Deze laatste punten spelen ook een rol bij de drainagebedrijven zelf die daardoor genoodzaakt zijn hun installatieprijzen met directe ingang aan te passen.

      

Najaarsvergadering VND

Op 25 november 2016 is de najaarsvergadering van VND gehouden. Deze bijeenkomst werd door Ygnaz Boersma georganiseerd in Wieringerwerf. Allereerst werd er een bezoek gebracht aan Kwekerij Barendse in Middenmeer. Hier worden paprika’s en snoeptomaatjes geteeld. Gedurende het seizoen wordt er 30 ton per dag op transport gesteld, het merendeel voor export. Meerdere kassen van 15 ha of meer laten een enorme indruk achter. Het complex heeft zijn eigen energieproductie, maakt gebruik van aardwarmte, milieuvriendelijke teelt en high technieken voor het sorteren en verpakken. Een prachtig voorbeeld van een bedrijf dat met durf en visie zich heeft kunnen ontwikkelen tot een toonaangevend voorbeeld van de Nederlandse glastuinbouw.

Na de excursie is er een korte vergadering gehouden. Besproken werd o.a.:
o Grondroerdersregeling, uitwisseling van ervaringen
o IJzerzandproject in de bollenstreek om uitspoeling van fosfaat te voorkomen
o Ondersteuning project Deltares bij het herwinnen van meststoffen
o Drainageavonden georganiseerd door Stichting Veldleeuwerik
o Overname drainagebedrijf Hamminga door Combidrain
o Nieuwe projecten Holland Drain.

 

 

 

       

 

Drainagebedrijf v.d. Geest koopt Homburg drainreiniger

Van der Geest uit Hillegom heeft een Homburg drainreiniger type Delta aangeschaft. Deze machine wordt veelvuldig ingezet en is daarom voorzien van alle gemakken voor de machinist. Zo kan de drainreiniger bediend worden m.b.v. een draadloze afstandsbediening. Om storingen op te sporen is er ook geïnvesteerd in een spuitkop met zender en ontvanger. Dit is vooral handig om storingen op golfbanen op te sporen om het graven tot een minimum te beperken.

 

 

 

 

Spaarwater - Ondergrondse zoetwateropslag

Binnen Spaarwater werkt een breed consortium onder leiding van Acacia Institute aan de uitdaging aan om zoet water beschikbaar te maken en te behouden. Nu en in de toekomst. Spaarwater richt zich op zelfvoorzienende zoetwaterberging op perceelniveau. Het project bestaat uit pilot vier locaties in Noord-Holland, Friesland en Groningen. Hier wordt ondergrondse zoetwateropslag en systeemgerichte drainage getest. Alle vier de locaties hebben hun eigen kenmerken en technische toepassingen.

De waddenregio leent zich bij uitstek voor landbouw en staat bekend als één van de beste landbouwgronden in Europa. De landbouw is een belangrijke economische motor in dit gebied. Kenmerkend voor de regio is echter ook een ondiepe zoet-zout overgang in het grondwater. Deze ondiepe overgang is een bedreiging voor de zoetwatervoorziening. Door klimaatverandering en bodemdaling komt de rek van het natuurlijke systeem onder druk te staan. Uit recente studies blijkt dat er een risico bestaat dat het beschikbare zoete water verdwijnt. Dit kan schade aan de gewassen veroorzaken.

Ondergrondse opslag van zoetwater en optimalisatie van de drainage kan bijdragen aan het verkleinen van het risico op zout en droogteschade.

Spaarwater draagt actief bij aan de voedselzekerheid. Door de zekerstelling van de zoetwaterbeschikbaarheid en de economische positie van de landbouwsector in de Waddenregio wordt de productie van landbouwgewassen en voedsel ondersteund. Dit is een contributie aan zowel de nationale als de wereldmarkt.

bron:  www.spaarwater.com

 

Draineren of vergoenen....
Akkerbouwers moeten nú al kiezen !

Akkerbouwers, bollentelers en vollegrondsgroentetelers  die van plan zijn een perceel te laten draineren, moeten daar rekening mee houden bij de gecombineerde opgaaf. Dit om in het najaar niet in de problemen te komen bij eventuele controles op de teelt van vanggewassen ten behoeve van de GLB-vergroeningspremie.

Akkerbouwers, groentetelers en/of bollentelers kunnen gebruik maken van de regeling voor het ontvangen van een vergroeningspremie. Dit is een onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Deze telers moeten daarvoor minimaal 5% van het areaal bouwland / tijdelijk grasland opgeven als ‘Ecologisch Aandachtsgebied’ (EA).  De regel geldt voor agrariërs met meer dan 15 ha bouwland / tijdelijk grasland. Biologische telers zijn vrijgesteld, evenals boeren met meer dan 75% tijdelijk en blijvend grasland, mits het areaal bouwland kleiner is dan 30 hectare. Percelen met blijvende gewassen (fruit, boomkwekerij) zijn ook vrijgesteld. Opgaaf kan in de vorm van akkerranden, stikstofbindende gewassen, bomen, boomwallen, heggen en vijvers. Maar de meeste telers geven vanggewassen (groenbemesters) op.

De inzaai van de vanggewassen vindt meestal plaats direct na de oogst van de veldgewassen. De wettelijke eis is dat de inzaai plaatsvindt tussen 15 juli en 1 oktober.  Gedurende de eerste 10 weken na de datum van opgave van zaaien mag men deze gewassen niet "oogsten, beschadigen, belemmeren, hinderen". Dit betekent dat men deze percelen dan ook niet kan draineren. Dit kan dan namelijk leiden tot een korting op de betalingsrechten.

Voor de uitvoering van drainage zijn zomer en najaar juist  het meest geschikt vanwege droge omstandigheden van de bodem en een relatief lage grondwaterstand. In de planning is het daarom aan te bevelen dat de ondernemer dan ook rekening houdt met de mogelijke uitvoering  van drainage, wanneer hij de gecombineerde opgave invult. Uiteraard zijn groenbemesters wel mogelijk, maar dan mag men ze niet opgeven als Ecologisch Aandachtsgebied. Of de ondernemer moet inzaaien na het draineren, maar dit moet wel vóór 1 oktober gebeuren. 

Februari 2016

Bron: Klaas Kooistra, adviseur VND

Onderwaterdrainage en regelbare drainage

Bij Sturen met water draait het om een systeeminnovatie rondom het waterbeheer.  De basisgedachte daarbij is dat de grondwaterstand per blok percelen, of zelfs actief per perceel, door de eindgebruiker wordt geregeld. De toebedeelde functie en het gewenste gebruik zijn daarbij leidend. En onderwaterdrainage (OWD) en peilgestuurde drainage een welkom hulpmiddel.

Door het gebruik van onderwaterdrainage en peilgestuurde drainage kan eenvoudig het grondwaterpeil variëren afhankelijk van de functie van het perceel. Op deze manier kan op een willekeurig bedrijf of gebied voor alle percelen en op ieder moment een eigen grondwaterpeil ingesteld worden passend bij het gebruik, waarbij zelfs bodemdaling vermeden kan worden. Met specifiek en gericht watermanagement in het veenweidengebied worden diverse doelen gediend, zoals een rendabele landbouw, schoon water, hoogwaardige natuur, beperking van bodemdaling, efficiënt gebruik van water, efficiënt omgaan met nutriënten in de bodem en het beperken van emissies naar de lucht. Dat werkt alleen als er duidelijke randvoorwaarden zijn. Daar speelt het VIC een verbindende rol als het gaat om het zorgdragen voor heldere afspraken tussen waterschappen en agrariërs wanneer bijvoorbeeld de agrariër zelf medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor het grondwaterpeil op zijn perceel.

Bron: www.veenweiden.nl
Vereniging Nederlandse Drainagebedrijven

Norgervaart 26
9336 TE  Huis ter Heide (Dr)
Email: info@drainagevnd.nl