News

Spaarwater - Ondergrondse zoetwateropslag

Binnen Spaarwater werkt een breed consortium onder leiding van Acacia Institute aan de uitdaging aan om zoet water beschikbaar te maken en te behouden. Nu en in de toekomst. Spaarwater richt zich op zelfvoorzienende zoetwaterberging op perceelniveau. Het project bestaat uit pilot vier locaties in Noord-Holland, Friesland en Groningen. Hier wordt ondergrondse zoetwateropslag en systeemgerichte drainage getest. Alle vier de locaties hebben hun eigen kenmerken en technische toepassingen.

De waddenregio leent zich bij uitstek voor landbouw en staat bekend als één van de beste landbouwgronden in Europa. De landbouw is een belangrijke economische motor in dit gebied. Kenmerkend voor de regio is echter ook een ondiepe zoet-zout overgang in het grondwater. Deze ondiepe overgang is een bedreiging voor de zoetwatervoorziening. Door klimaatverandering en bodemdaling komt de rek van het natuurlijke systeem onder druk te staan. Uit recente studies blijkt dat er een risico bestaat dat het beschikbare zoete water verdwijnt. Dit kan schade aan de gewassen veroorzaken.

Ondergrondse opslag van zoetwater en optimalisatie van de drainage kan bijdragen aan het verkleinen van het risico op zout en droogteschade.

Spaarwater draagt actief bij aan de voedselzekerheid. Door de zekerstelling van de zoetwaterbeschikbaarheid en de economische positie van de landbouwsector in de Waddenregio wordt de productie van landbouwgewassen en voedsel ondersteund. Dit is een contributie aan zowel de nationale als de wereldmarkt.

bron:  www.spaarwater.com

 

Draineren of vergoenen....
Akkerbouwers moeten nú al kiezen !

Akkerbouwers, bollentelers en vollegrondsgroentetelers  die van plan zijn een perceel te laten draineren, moeten daar rekening mee houden bij de gecombineerde opgaaf. Dit om in het najaar niet in de problemen te komen bij eventuele controles op de teelt van vanggewassen ten behoeve van de GLB-vergroeningspremie.

Akkerbouwers, groentetelers en/of bollentelers kunnen gebruik maken van de regeling voor het ontvangen van een vergroeningspremie. Dit is een onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Deze telers moeten daarvoor minimaal 5% van het areaal bouwland / tijdelijk grasland opgeven als ‘Ecologisch Aandachtsgebied’ (EA).  De regel geldt voor agrariërs met meer dan 15 ha bouwland / tijdelijk grasland. Biologische telers zijn vrijgesteld, evenals boeren met meer dan 75% tijdelijk en blijvend grasland, mits het areaal bouwland kleiner is dan 30 hectare. Percelen met blijvende gewassen (fruit, boomkwekerij) zijn ook vrijgesteld. Opgaaf kan in de vorm van akkerranden, stikstofbindende gewassen, bomen, boomwallen, heggen en vijvers. Maar de meeste telers geven vanggewassen (groenbemesters) op.

De inzaai van de vanggewassen vindt meestal plaats direct na de oogst van de veldgewassen. De wettelijke eis is dat de inzaai plaatsvindt tussen 15 juli en 1 oktober.  Gedurende de eerste 10 weken na de datum van opgave van zaaien mag men deze gewassen niet "oogsten, beschadigen, belemmeren, hinderen". Dit betekent dat men deze percelen dan ook niet kan draineren. Dit kan dan namelijk leiden tot een korting op de betalingsrechten.

Voor de uitvoering van drainage zijn zomer en najaar juist  het meest geschikt vanwege droge omstandigheden van de bodem en een relatief lage grondwaterstand. In de planning is het daarom aan te bevelen dat de ondernemer dan ook rekening houdt met de mogelijke uitvoering  van drainage, wanneer hij de gecombineerde opgave invult. Uiteraard zijn groenbemesters wel mogelijk, maar dan mag men ze niet opgeven als Ecologisch Aandachtsgebied. Of de ondernemer moet inzaaien na het draineren, maar dit moet wel vóór 1 oktober gebeuren. 

Februari 2016

Bron: Klaas Kooistra, adviseur VND

 

Onderwaterdrainage en regelbare drainage

Bij Sturen met water draait het om een systeeminnovatie rondom het waterbeheer.  De basisgedachte daarbij is dat de grondwaterstand per blok percelen, of zelfs actief per perceel, door de eindgebruiker wordt geregeld. De toebedeelde functie en het gewenste gebruik zijn daarbij leidend. En onderwaterdrainage (OWD) en peilgestuurde drainage een welkom hulpmiddel.

Door het gebruik van onderwaterdrainage en peilgestuurde drainage kan eenvoudig het grondwaterpeil variëren afhankelijk van de functie van het perceel. Op deze manier kan op een willekeurig bedrijf of gebied voor alle percelen en op ieder moment een eigen grondwaterpeil ingesteld worden passend bij het gebruik, waarbij zelfs bodemdaling vermeden kan worden. Met specifiek en gericht watermanagement in het veenweidengebied worden diverse doelen gediend, zoals een rendabele landbouw, schoon water, hoogwaardige natuur, beperking van bodemdaling, efficiënt gebruik van water, efficiënt omgaan met nutriënten in de bodem en het beperken van emissies naar de lucht. Dat werkt alleen als er duidelijke randvoorwaarden zijn. Daar speelt het VIC een verbindende rol als het gaat om het zorgdragen voor heldere afspraken tussen waterschappen en agrariërs wanneer bijvoorbeeld de agrariër zelf medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor het grondwaterpeil op zijn perceel.

Bron: www.veenweiden.nl

 

Vereniging Nederlandse Drainagebedrijven

Norgervaart 26
9336 TE  Huis ter Heide (Dr)
Email: info@drainagevnd.nl